'' விரைவில் போர்... மூன்றாவது கருப்பு தமிழன் ஆளட்டும்...'' ரஜினி பிறந்தநாளுக்கு அவரது ரசிகர்கள் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர் தொகுப்பு... படங்கள்: இ.பாலவெங்கடேஷ், ஜெ.பரணிதரன்

'' விரைவில் போர்... மூன்றாவது கருப்பு தமிழன் ஆளட்டும்...'' ரஜினி பிறந்தநாளுக்கு அவரது ரசிகர்கள் ஒட்டியுள்ள போஸ்டர் தொகுப்பு... படங்கள்: இ.பாலவெங்கடேஷ், ஜெ.பரணிதரன்

1/80