கமல் - வைரமுத்து முன்னிலையில் நடந்த பேராசிரியர் கு.ஞானசம்பந்தன் மகனின் திருமணம்..!

1/38